ใน version ใหม่ของ autofs (autofs5) จะมีการเพิ่ม features ให้สามารถทำงานกับระบบอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้น โดยรายละเอียดของ features ใหม่ ใีดังนี้

  • Direct map support, which provides a mechanism to automatically mount file systems at any point in the file system hierarchy
  • Lazy mount and umount support
  • Enhanced LDAP support through a new configuration file, /etc/autofs_ldap_auth.conf
  • Complete implementation of nsswitch.conf use
  • Multiple master map entries for direct maps
  • Complete implementation of included maps