การลดขนาดของ LVM สามารถที่ไม่ไม่ใช้ root user ทำก็ได้ ซึ่งจากตัวอย่างนี้จะสมมติการลดขนาดของ LVM ที่มีเนื้อที่จำนวน 10GB โดยต้องการที่จะลดขนาดของ LVM ให้มีขนาดเหลือ 8GB โดยสมมติว่าเราได้ Mount LVM นี้ใน directory /data ขั้นตอนการลดขนาดสามารถทำตาม step ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

ขั้นที่ 1. ให้ทำการ umount ข้อมูลก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ OS ใช้งาน LVM นี้
$ umount /data

ขั้นที่ 2. ทำการลดขนาด file system ก่อน ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากถ้าเราไม่ทำการลดขนาดของ file system ก่อนจะทำให้อาจเกิดความเสียหายต่อ data ของเราได้
$ resize2fs /dev/vg0/LV 8G // 8G นี้คือขนาดที่เราต้องการจะลด

ขั้นที่ 3. ทำการลดขนาดของ LV โดยใช้คำสั่ง
$ lvreduce -L -2G /dev /vg0/LV // -2G คือขนาดที่เราต้องการลบออกจาก LV

ขั้นที่ 4. ทำการ mount ข้อมูล
$ mount /data

ขั้นที่ 5. ลองใช้คำสั่ง df -h เพื่อตรวจสอบขนาดหลังการลด

คำเตือน!! เมื่อทำการลดขนาดของ LVM ควรที่จะ backup ก่อนทุกครั้ง และห้ามลดขนาดของ LV มากกว่าเนื้อที่ที่เหลืออยู่.