Tag: Delay

Setting a schedule delayed shutdown

การ shutdown บน linux สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการสั่งการแบบทันที ในบางครั้งถ้าหากต้องการตั้งเวลาให้ระบบ shutdown ในเวลาที่กำหนดและมีการแจ้งให้ผู้ที่ remote ท่านอื่นๆ ทราบก่อนระบบ shutdown ก็จะช่วยให้ท่านอื่นๆเตรียมตัวก่อนระบบจะ shutdown วิธีการรันคำสั่ง shutdown แบบ delay และแจ้งให้ผู้อื่นที่ remote ทราบสามารถรันคำสั่งได้ดังนี้