Tag: Dell OpenManage

How to install Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)

Dell OpenManage Server Administrator (OMSA) เป็น software ที่สำคัญสำหรับผู้ที่ใช้เครื่อง server ของ Dell ซึ่งควาสามารถของ OMSA นี้สามารถตรวจสอบ hardware และ alert, แก้ไขปัญหาด้าน hardware เบื้องต้น, และยังสามารถ configure RAID ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Intelligent Platform Management Interface (IPMI)…