Tag: Key Authentication

Configure SSH Keys authentication with PuTTY

Putty เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ remote ไปยัง linux ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง การใช้งานทั่วไปจะนิยมใช้ username และ password ในการ authen เข้าใช้งาน แต่ยังมี feature อีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มความสะดวกให้ system admin ในการ login เข้าใช้งานโดยไม่ต้องป้อน username และ password ให้เสียเวลา บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการ config ให้ putty สามารถใช้…