Tag: Putty

Configure SSH Keys authentication with PuTTY

Putty เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ remote ไปยัง linux ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง การใช้งานทั่วไปจะนิยมใช้ username และ password ในการ authen เข้าใช้งาน แต่ยังมี feature อีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มความสะดวกให้ system admin ในการ login เข้าใช้งานโดยไม่ต้องป้อน username และ password ให้เสียเวลา บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการ config ให้ putty สามารถใช้…

แนะนำ Putty Manager tool

สำหรับสาวก putty ผมมี tool ตัวใหม่มาแนะนำ ซึ่ง tool ตัวนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้อง remote หลายจอแล้วต้องรันคำสั่งพร้อมกันหลายๆ เครื่อง tool ตัวนี้คือ “Putty Manager” การใช้งานเราจะต้องมีโปรแกรม putty เสียก่อน เพราะว่า Putty Manager นี้เป็นเพียงแค่ตัวครอบ putty อีกที ซึ่งเวลาเรียกใช้งานครั้งแรกเราจะต้อง config ที่อยู่ของไฟล์ putty ให้ Putty…