Tag: Yum stuck

How to rebuild corrupted RPM database

วันนี้ได้ใช้ yum ในการ install, update และ erase ซ้ำๆกันหลายครั้ง เลยทำให้ yum เกิดอาการค้างในขั้นตอนการ uninstall อยู่นาน ก็นึกเอะใจว่าทำไมถึงได้นานขนาดนี้ จึงได้ตรวจสอบแล้วพบว่า process ของ yum ไม่มีการใช้งาน CPU เลยสักนิด ก็คิดว่ามันแฮงไปเรียบร้อยแล้ว เลยสั่ง kill process yum ทิ้งและลองรันคำสั่ง yum ใหม่ ผลที่ได้ก็ค้างอยู่ตรง…