View the commented lines of text in a config file

Posted In System - By Tum. On Friday, May 30th, 2008 With 0 Comments

เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง grep ในการช่วยดูไฟล์คอนฟิกในส่วนของข้อความที่มีที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรต่างๆ เพื่อใช้ในการดูคอมเม้นต์ของไฟล์คอนฟิกนั้นๆว่าได้ทำการคอมเม้นต์อะไรบ้าง จะได้สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบค่าคอนฟิกของเรา

รูปแบบคำสั่ง

เช่นต้องการดูคอมเม้นต์ของไฟล์คอนฟิกที่มีลักษณะการคอมเม้นต์ที่ใช้ #

หรือ ต้องการดูคอมเม้นต์ของไฟล์ sendmail.mc ให้พิมพ์