วิธีอ่าน Memory Usage ด้วย free command

Posted In System - By Tum. On Monday, September 7th, 2009 With 0 Comments

free memory
การใช้งาน ram แบบไม่เกรงใจใครนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับ linux เพราะว่า kernel จะมีการใช้งาน ram เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการเก้บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ local filesystem, remote filesystems และ disks การทำงานเมื่อมีการเขียนหรืออ่านข้อมูล kernel จะพยายามเก็บข้อมูลที่ไว้ที่ RAM ด้วยเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน

ใน Linux จะมี caching อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ buffer และ pagecache โดยทั่วไปแล้วเนื้อที่ใน cache สามารถที่จะใช้ได้โดย เมื่อถ้ามีการ start program ที่ต้องการ memory มากๆ kernel จะทำการดึงเนื้อที่จาก cache มาให้กับ process นั้น

วิธีอ่านค่าการใช้งานและจำนวนที่เหลืออยู่ของ RAM สามารถใช้คำสั่ง free ในการดูได้ ดังข้างล่างนี้

วิธีการอ่านค่าจากคำสั่ง free

จำนวนที่ RAM ถูกใช้ไปทั้งหมด = 3860 MB
จำนวนของ RAM ที่เหลืออยู่ = 89 MB
จำนวนของ RAM ที่สามารถใช้งานได้ = 1772 MB
จำนวนของ RAM ที่ถูกใช้งานโดย application ต่างๆ = 2176 MB

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

*