การตรวจสอบว่าไฟล์หรือคำสั่งต่างๆมาจาก package ไหนบ้าง สามารถทำได้ไม่ยาก โดยจะใช้คำสั่ง rpm หรือ yum ก็ได้ แต่ถ้าใช้ yum จะมีข้อจำกัดเรื่องการติดต่อกับ service ที่ให้บริการ repo data ถ้าไม่สามารถติดต่อได้และไม่มี cache อยู่ในระบบ จะไม่สามารถใช้คำสั่ง yum ตรวจสอบได้แต่ถ้ายังมี cache อยู่ก็จะสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความสะดวกแนะนำให้จำคำสั่ง rpm ไปใช้ไปเป็นดีกว่า

สำหรับ Red Hat, CentOS หรือ Linux ที่ใช้คำสั่ง rpm หรือ yum สามารถรันคำสั่งข้างล่างนี้ได้เลย

[root@ezylinux ~]# rpm -qf /path/to/file 
[root@ezylinux ~]# yum provides /path/to/file


ตัวอย่าง ต้องการทราบว่าไฟล์ kde-config นี้อยู่ใน rpm package ชื่ออะไร ขั้นแรกให้รันคำสั่ง which เพื่อตรวจสอบ path ที่เก็บไฟล์นี้ก่อน และจะได้นำไปใช้กับคำสั่ง rpm หรือ yum ได้

[root@ezylinux ~]#which kde-config
/usr/bin/kde-config

คำสั่ง rpm เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่ต้องการทราบว่าอยู่ใน package อะไร

[root@ezylinux ~]# rpm -qf /usr/bin/kde-config 
kdelibs-3.5.4-22.el5_3

คำสั่ง yum เพื่อตรวจสอบไฟล์ที่ต้องการทราบว่าอยู่ใน package อะไร

[root@ezylinux ~]# yum provides /usr/bin/kde-config
Loading "dellsysidplugin2" plugin
Loading "fastestmirror" plugin
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * atrpms: dl.atrpms.net
 * extras: mirror.yourconnect.com
 * rpmforge: fr2.rpmfind.net
 * base: mirror.oscc.org.my
 * addons: mirror.oscc.org.my
 * updates: mirror.yourconnect.com
kdelibs.i386 : K Desktop Environment - Libraries
kdelibs.x86_64 : K Desktop Environment - Libraries