ปัญหาการบูตเครื่องนานหรือว่าใช้คำสั่ง iostat แล้วค่าที่แสดงผลออกมาไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น แสดงค่า CPU utilization มากถึง 200% หรือว่าเครื่องบูตนานมากกว่า 2 ชั่วโมง โดยทั่วไปแล้วจะเกิดกับสถาปัตยกรรม x86 หรือ x86_64

ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากเวลาที่ local timer (LOC) กับเวลารวมของแต่ละ CPU global timer มีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 1%

วิธีการตรวจสอบ คือให้ใช้คำสั่ง cat ดูค่าที่ไฟล์ /proc/interrupts ดังตัวอย่าง

[root@Ezylinux ~]# cat /proc/interrupts
      CPU0      CPU1    CPU2    CPU3
 0: 1491834732(A)   0(B)     0     0  IO-APIC-edge timer
 1:     3        0     0     0  IO-APIC-edge i8042
 8:     1        0     0     0  IO-APIC-edge rtc
 9:     0        0     0     0  IO-APIC-level acpi
 12:     4        0     0     0  IO-APIC-edge i8042
        :
        :
 82: 1364986583      0      0     0     PCI-MSI eth0
169:  13159051    59894890  1639030     0  IO-APIC-level megasas
NMI:   642011     564910   656217   672338
LOC: 1491834473(C) 1491834401 1491834329 1491834256
ERR:     0
MIS:     0

(A) + (B) = 1491834732
ปกติแล้ว (A)+(B) ควรที่จะมีค่าแตกต่างจาก (C) ไม่เกิน 1%

ปัญหาดังกล่าวสำหรับ REHEL 4 ไม่มีการแก้ไข แต่สำหรับ RHEL 5 กำลังทำการแก้ไขอยู่ครับ

ขอบคุณ RedHat.com สำหรับข้อมูลครับ