bash
ข้อดีของ bash shell อีกข้อหนึ่งคือ feature auto complete ซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมด ในการรันคำสั่งหรือการพิมพ์ชื่อไฟล์

ในบทความนี้จะพูดถึงวิธีการปิดการใช้งาน auto complete ซึ่งมีวิธีการปิดอยู่สองแบบด้วยกัน คือ

1. ปิดการใช้งาน auto complete กับทุก user โดยให้เพิ่มข้อความด้านล่างเข้าไปที่ไฟล์ /etc/inputrc

set disable-completion on

2. การปิดการใช้งานเฉพาะ user สามารถทำได้ตามวิธีด้านล่าง สมมติปิดการใช้งาน user1

# su - user1
# cat /etc/inputrc > ~/.inputrc
# echo "set disable-completion on" >> ~/.inputrc
# exit

หลังจากทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะมีผลก็ต่อเมื่อ user ได้ Login เข้าสู่ระบบใหม่