ในระบบปฏิบัติการ red hat เมื่อต้องการทราบว่าไฟล์นี้อยู่ใน rpm package อะไรเราสามารถใช้คำสั่งได้ดังนี้
การใช้คำสั่ง rpm

# rpm -qf /usr/lib/libdb.so.2

การใช้คำสั่ง yum

# yum whatprovides */libdb.so

การใช้คำสั่ง up2date

# up2date --whatprovides=libdb.so.2