เมื่อต้องการให้ Linux ทำ file system check ทุก partition หลังจากที่ได้ reboot แล้ว สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งดังนี้ (root user)

 1. สร้างไฟล์ /forcefsck ที่ root directory เพื่อบังคับให้ reboot หรือ เปิดเครื่องครั้งต่อไปทำการ full file system check
  1. สร้างไฟล์ /forcefsck ด้วยคำสั่ง
   [shell][root@Ezylinux ~]# touch /forcefsck[/shell]
  2. reboot the system
   [shell][root@Ezylinux ~]# reboot[/shell]
 2. ใช้คำสั่ง shutdown ด้วย option -F เพื่อ force fsck
  [shell][root@Ezylinux ~]# shutdown -rF now[/shell]