โดยทั่วไป Hard disk จะมีการเก็บ binary code ของ system boot loader เอาไว้ที่ 512 sector หรือ 512 Byte แรก

โปรแกรม LILO หรือ GRUB เป็นโปรแกรม boot loader ซึ่งจะฝั่งตัวเองอยู่ที่ master boot record หรือ MBR ซึ่งอยู่ใน 512 byte แรกเช่นกัน ดังนั้นเมื่อต้องการลบ LILO หรือ GRUB จะต้องเข้าใจถึงโครงสร้างของ MBR เสียก่อน เพื่อไม่ให้สับสนจำนวน byte เมื่อต้องการลบ

โครงสร้างของ MBR สามารถแสดงได้ดังรูป (อ้างอิงจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record)

Structure of a Master Boot Record

จากรูปจะเห็นว่า partition tables จะเริ่มต้นที่ Address 446 ดังนั้น เมื่อต้องการลบ LILO หรือ GRUB จะต้องลบให้จำนวนไม่เกิน 446 byte โดยจะใช้คำสั่ง

# dd if=/dev/zero of=/dev/ bs=446 count=1

แต่ถ้าต้องการลบ partition tables ไปด้วยก็สามารถใช้คำสั่งดังข้างล่างนี้

# dd if=/dev/zero of=/dev/ bs=512 count=1

คำเตือน: ถ้าทำการลบ MBR ไปแล้วเครื่องจะไม่สามารถบูตได้