Tag: Binary logs

How to remove/purge MySQL binary logs

MySQL ถ้าหากมีการเปิดใช้งาน binary log จะทำให้มีการเสียเนื้อที่บางส่วนไป ซึ่งถ้าหากไม่มีการกำหนดวันและเวลาในการ expire ของ binary log ดีๆแล้วจะทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องเนื้อที่ไม่พอใช้งานเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าหากเกิดปัญหา binary log ใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลเยอะมาก และต้องการลบออกไปบางส่วนเพื่อให้มีเนื้อที่พอใช้งานจำเป็นต้องรันคำสั่งบน MySQL เท่านั้น ไม่สามารถรันคำสั่งลบจาก OS ได้เหมือนการลบไฟล์ทั่วไป ดังนั้นควรทำตามขั้นตอนการลบ binary log ดังนี้