Tag: Systemd

ตารางเปรียบเทียบการใช้งาน SysVinit กับ Systemd

หลังจากที่ RHEL ได้ออก version 7 มาทำให้ผู้ใช้งานต่างต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนระบบ service manager กันใหม่ จากระบบก่อนๆ ที่ใช้ SysVinit มาเป็น Systemd ซึ่งมีข้อดีมากกว่าการใช้ SysVinit หลายข้อ เช่นการทำงานแบบ parallel การทำ handling mount point หรือ support cgroups เป็นต้น จากการที่คำสั่งการทำงานได้มีการเปลี่ยนเแปลงเกือยทั้งหมด ดังนั้นผมจึงนำตารางเปรียบเทียบคำสั่งระหว่าง SysVinit…