Tag: netcat

How to send Email with netcat

การส่งเมล์ผ่าน linux command line สามารถทำได้หลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ใช้และโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบเป็นหลัก แต่ถ้าหากต้องการส่งเมล์เพื่อทดสอบระบบแล้ว การรันคำสั่งและมีขั้นตอนการพิมพ์ข้อมูลการส่งทุกครั้งจะทำให้เสียเวลาในการทดสอบในแต่ละครั้งค่อนข้างมาก ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการส่งเมล์ที่รวกเร็วสำหรับนำไปใช้ในการทดสอบระบบ ด้วยคำสั่ง nc ซึ่งจะช่วยให้ส่งเมล์ได้ด้วยคำสั่งเดียว วิธีการรับส่งเมล์ด้วยคำสั่ง nc สามารถทำได้ดังขั้นตอนด้านล่าง ดังนี้ รันคำสั่ง date ตามด้านล่าง เพื่อสร้าง date format เพื่อไปใส่ยัง Date: # date '+%a, %d %b %Y %H:%M:%S…

Test the connectivity to server using netcat

เมื่อต้องการทดสอบ connection เราสามารถที่จะใช้โปรแกรม netcat เพื่อทำการทดสอบได้ ขั้นตอนการทดสอบสามารถทำได้ดังนี้ ถ้าไม่มีโปรแกรม netcat ให้ใช้คำสั่ง ดังข้างล่างนี้ #yum install nc จากนั้นในฝั่ง server ให้ทำการเปิด socket หรือ port ที่ต้องการทดสอบดังคำสั่งด้านล่างนี้ (ต้องเป็น user root เท่านั้น) #nc -l <port>