Month: September 2009

Red Hat 4, 5 take a very long time to boot and iostat output incorrect

ปัญหาการบูตเครื่องนานหรือว่าใช้คำสั่ง iostat แล้วค่าที่แสดงผลออกมาไม่ตรงกับความเป็นจริง เช่น แสดงค่า CPU utilization มากถึง 200% หรือว่าเครื่องบูตนานมากกว่า 2 ชั่วโมง โดยทั่วไปแล้วจะเกิดกับสถาปัตยกรรม x86 หรือ x86_64 ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากเวลาที่ local timer (LOC) กับเวลารวมของแต่ละ CPU global timer มีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีค่าแตกต่างกันไม่เกิน 1%

Find Out Which RPM Installed a Specific File by rpm or yum Command

การตรวจสอบว่าไฟล์หรือคำสั่งต่างๆมาจาก package ไหนบ้าง สามารถทำได้ไม่ยาก โดยจะใช้คำสั่ง rpm หรือ yum ก็ได้ แต่ถ้าใช้ yum จะมีข้อจำกัดเรื่องการติดต่อกับ service ที่ให้บริการ repo data ถ้าไม่สามารถติดต่อได้และไม่มี cache อยู่ในระบบ จะไม่สามารถใช้คำสั่ง yum ตรวจสอบได้แต่ถ้ายังมี cache อยู่ก็จะสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความสะดวกแนะนำให้จำคำสั่ง rpm ไปใช้ไปเป็นดีกว่า สำหรับ Red Hat,…

Downgrade iPod touch, iPhone from 3.1.1 to 3.0 firmware

ตอนนี้สามารถทำ Jailbreak iPod touch 3.1.2 (iPod touch 2G) ได้แล้ว คลิกที่นี่ วิธี Jailbreak iPod touch 3.1.2 (iPod touch 2G) เมื่อไม่กี่วันมานี้ Apple ได้ออก firmware 3.1.1 สำหรับ iPod touch และ iPhone และตอนนี้ก็ยังไม่มีโปรแกรมที่สามารถ jailbreak…

วิธีดู version ของ SUSE Linux Enterprise และ Open Enterprise Server for Linux

ในการดู version ของ SUSE Linux Enterprise และ Open Enterprise Server for Linux นั้นเราจะใช้คำสั่ง `uname -r` ใช้สำหรับดู kernel version เพื่อไปเปรียบเทียบกับ version ของ SUSE Linux Enterprise และ Open Enterprise Server for Linux…

วิธีอ่าน Memory Usage ด้วย free command

การใช้งาน ram แบบไม่เกรงใจใครนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับ linux เพราะว่า kernel จะมีการใช้งาน ram เป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการเก้บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ local filesystem, remote filesystems และ disks การทำงานเมื่อมีการเขียนหรืออ่านข้อมูล kernel จะพยายามเก็บข้อมูลที่ไว้ที่ RAM ด้วยเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ใน Linux จะมี caching อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ buffer และ…

ปัญหาการเกิด “Mailbox is locked by POP server”

ปัญหาการเกิด “Mailbox is locked by POP server” จาก Cyrus-imapd เป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้งเมื่อมีการใช้ POP3 ในการดึง e-mail มากกว่า 1 connection ในเวลาเดียวกันของ user เดียวกัน หรือจะพูดง่ายๆก็คือ มีเครื่องใดเครื่องหนึ่งใช้ POP3 ดึง e-mail อยู่และการเชื่อมต่อยังไม่เสร็จสิ้นก็มีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเข้ามาดึง e-mail จึงทำให้เครื่องที่ connect มาทีหลังจะถูกปฏิเสธการร้องขอจาก POP…