Bash Autocomplete feature on CentOS Linux

By Tum. | On Friday, May 24th, 2013 - No Comments »
Bash Autocomplete feature on CentOS Linux

การใช้งาน bash autocomplete บน Linux ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นอย่างมาก และสำหรับผมแล้วเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมี เพราะช่วยให้สามารถใช้งานคำสั่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในบทความนี้จะนำเสนอ bash autocomplete เสริมสำหรับการใช้งานที่สะดวกเพิ่มมากขึ้น โดย bash autocomplete จะรองรับการทำงานกับกลุ่มคำสั่งด้านล่างนี้ aspell. 

How to check that the Apache compression (gzip, deflate) is working?

By Tum. | On Friday, May 24th, 2013 - No Comments »
How to check that the Apache compression (gzip, deflate) is working?

การตรวจสอบว่า apache ที่ได้ config ไปนั้นได้ทำการ compress data ก่อนส่งไปยัง client หรือไม่ ผ่านทาง command line ของระบบ สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง curl ในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ จะใช้วิธีการส่ง request ไปยัง apache ว่าบอกว่าให้สามารถส่งข้อมูลมาด้วยวิธีการ compression มาได้ และหลังจากนั้นให้เราตรวจสอบจาก. 

How to disable InnoDB storage engine on MySQL

By Tum. | On Saturday, May 18th, 2013 - No Comments »
How to disable InnoDB storage engine on MySQL

โดย default แล้ว MySQL จะเปิดใช้งาน InnoDB storage engine อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าหากไม่ต้องการใช้งาน InnoDB storage engine ก็ให้ปิดการใช้งานไปเลยเพื่อประหยัดทรัพยากรของระบบ โดยวิธีการปิดการใช้งาน InnoDB สามารถทำได้โดย  

How to get UUID of the hard disk in Linux syetem

By Tum. | On Thursday, May 16th, 2013 - No Comments »
How to get UUID of the hard disk in Linux syetem

ใน Linux version ใหม่ๆ มีการใช้ UUID ในการอ้างอิง hard disk แทนการอ้างอิงชื่อ device เพือป้องกันไม่ให้ระบบใช้งาน hard disk ผิดลูกในกรณีที่มี hard disk มากกว่า 1 และเกิด hard disk พัง หรือนำออกจากเครื่อง นอกจากนี้ยังใช้ป้องกันปัญหาชื่อ device เปลี่ยนเมื่อถูก reboot UUID หรือ Universally Unique Identifie เป็นการอ้างอิงการใช้งาน. 

Definition of DNS status: NXDOMAIN, NOERROR and SERVFAIL

By Tum. | On Saturday, April 27th, 2013 - No Comments »
Definition of DNS status: NXDOMAIN, NOERROR and SERVFAIL

ถ้าหากรันคำสั่งเพื่อตรวจสอบ record ต่างๆของ DNS แล้วพบ NXDOMAIN หรือ SERVFAIL แทนข้อมูลอื่น ซึ่งข้อความนี้คือสถานะการ query ข้อมูล DNS ดังนั้นเราจึงควรทราบสถานะการ query เพื่อให้ทราบว่าจริงๆ แล้ว domain ที่ query หา record ต่างๆ มีสถานะเป็นอย่างไร  

How to improve DNS lookups on Linux system

By Tum. | On Sunday, April 21st, 2013 - No Comments »
How to improve DNS lookups on Linux system

ใน Linux การตั้งค่า DNS ในไฟล์ /etc/resolve.conf ไว้หลายเครื่อง ก็หมายถึงการตั้งค่า primary dns, secondary dns … นั้นเอง และเมื่อ primary dns เกิดใช้งานไม่ได้ ระบบจะไปใช้งาน secondary dns แทน แต่ระยะเวลาที่จะเปลี่ยนไปใช้งาน secondary dns จะใช้เวลาประมาณ 5 วินาที (โดย default) ซึ่งก็คือระบบจะต้องรอให้เกิด timeout ก่อนถึงจะเริ่มใช้งาน. 

Steps to install Ruby Version Manager (RVM) on CentOS 6

By Tum. | On Tuesday, April 16th, 2013 - No Comments »
Steps to install Ruby Version Manager (RVM) on CentOS 6

CentOS 6 ใช้ ruby version 1.8.7 ซึ่งเป็น version เก่าและบาง application ได้ require ruby version ที่สูงกว่า ดังนั้นหากทำการ upgrade version โดยตรงอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานได้ แต่เราสามารถใช้ Ruby Version Manager (RVM) เพื่อช่วยในการติดตั้ง ruby ใน version ที่ต้องการได้โดยไม่กระทบกับระบบหลัก Ruby Version Manager (RVM) คือเครื่องมือที่จะทำให้เราใช้งาน. 

How to fix “unary operator expected error” in bash script

By Tum. | On Friday, April 12th, 2013 - No Comments »
How to fix “unary operator expected error” in bash script

หากเขียน shell script แล้วเมื่อเวลารันทดสอบเกิด error ตามตัวอย่างด้านล่าง [: =: unary operator expected error ให้ลองตรวจสอบเงื่อนไข if ในบรรทัดที่ฟ้อง error ดูว่าตัวแปรมีค่าหรือไม่ และมีการเขียน code แบบ [ $Ans = “Y” ] หรือไม่ ถ้าใช่ให้ลองให้ไขเป็น